Veikla

     Centro teikiamų paslaugų ir vykdomų veiklų tikslinė grupė  – įvairią socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos nariai. Esant poreikiui ir galimybei, centro paslaugos teikiamos ir kitiems vaikams bei jų šeimos nariams.

     Centro veiklos tikslas – teikti dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, ginti vaiko teises, padėti vaikui adaptuotis šeimoje bei visuomenėje.

     Centras, siekdamas  tikslo, įgyvendina šiuos uždavinius: 

 1. Užtikrina, kad teikiamos paslaugos ir vykdomos veiklos atitiktų vaiko ir jo šeimos narių poreikius ir prisidėtų prie visapusiškos jų asmenybės tobulinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo.
 2. Sukuria sąlygas, kad vaikas ir jo šeimos nariai būtų motyvuoti dalyvauti centro veiklose.
 3. Sukuria galimybes jaunam žmogui užmegzti ryšį su rūpestingais  suaugusiais (specialistais), kurie padėtų jam įgyti įgūdžių ir kompetencijų, įgalinančių užaugti aktyviu bendruomenės nariu.
 4. Ugdo santykių šeimoje kultūrą, skatinant šeimų telkimąsi ir savitarpio pagalbą.
 5. Teikia socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga, integracija į šeimą, visuomenę susijusias paslaugas (socialinių, higienos įpročių formavimas, pagalba ruošiant pamokas ir kt.)
 6. Teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas.
 7. Organizuoja nemokamą centrą lankančių vaikų maitinimą.
 8. Teikia socialinės ir psichologinės pagalbos paslaugas.
 9. Organizuoja laisvalaikio užimtumą bei vaikų vasaros užimtumo stovyklas.
 10. Plėtoja ir palaiko nuolatinius ryšius su savo veiklos teritorijoje veikiančiomis organizacijomis, bendruomenėmis ir su vaiko teisių apsauga susijusiomis bei pagalbą vaikams, šeimai teikiančiomis institucijomis ir įstaigomis.
 11. Patalpose, kuriose teikiamos paslaugos ir vykdomos veiklos, užtikrina viešosios tvarkos, darbų saugos, higienos normų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi.
 12. Viešai skelbia visuomenei informaciją apie vykdomas veiklas.